Appartementsvoorwaarden


Inchecken: 16.00-22.00 uur
Uitchecken: 07.00-10.00 uur
(in overleg kan er mogelijk vanaf geweken worden).

Laat even weten hoe laat de verwachte aankomsttijd is.


Annulering vakantie appartement:

We gaan er niet vanuit, maar er kunnen altijd onvoorziene omstandigheden zijn waardoor u uw geplande vakantie verblijf bij ons moet annuleren. Dit is voor u heel vervelend, maar een annulering heeft ook voor ons (financiële) nadelige gevolgen, wij hebben immers een appartement voor u vrijgehouden. De kans dat we het appartement op deze korte termijn kunnen verhuren is heel klein. Daarom maken we graag de volgende afspraken met u.

-    Annulering tot 4 weken voor uw geplande verblijf is kosteloos; we hopen slechts dat u snel een nieuwe datum prikt om bij ons te verblijven.
-    Annulering vanaf 4 weken voor uw geplande verblijf; wij brengen u 25% van het reserveringsbedrag in rekening.
-    Annulering vanaf 3 weken voor uw geplande verblijf; wij brengen u 50% van het reserveringsbedrag in rekening
-    Annulering vanaf 2 weken voor uw geplande verblijf; wij brengen u 75% van het reserveringsbedrag in rekening
-    Annulering vanaf 1 week voor uw geplande verblijf, wij brengen u het volledige reserveringsbedrag in rekening. Dit geldt ook bij een ‘no-show’ of het afbreken van uw verblijf bij ons.


Annulering Recreatie en coaching, asinotherapie en begeleiding:

Opdrachtgever (cliënten en recreanten met ezels) heeft het recht om een afspraak tenminste 24 uur van tevoren kosteloos te annuleren. 

Indien cliënten en recreanten de afspraak in minder dan 24 uur van tevoren annuleert, dan is opdrachtgever alsnog het volledige geldende tarief aan HK verschuldigd.


Algemene voorwaarden Hof Kricheleberg (uitgebreide versie) vakantieappartementen/studio’s, recreatie met ezels, coaching, begeleiding en asinotherapie:

Artikel 1: Definities

1.1 Ondernemer: Hof Kricheleberg (hierna te noemen als HK): Marielle Colen, gevestigd te Bocholtz aan de Stevensweg 10, 6351 AV Bocholtz.

1.2 Vakantieappartementen/studio’s: vakantie appartementen/studio’s voor vakantie verblijf.

1.3 Coaching: Een krachtige manier van persoonlijke begeleiding en ondersteuning om met diverse vragen en problemen om te leren gaan, voor kinderen en volwassenen, middels o.a. NLP.

1.4 Asinotherapie: Ezeltherapie: de ezel werkt als co therapeut samen met ondernemer aan het geven van onder andere rust en ontspanning.

1.5 Begeleiding individueel: Maatwerk gerichte individuele begeleiding voor mensen met een beperking, gericht op ondersteuning in het dagelijks leven met als doel participatie en zelfredzaamheid in de samenleving.

1.6 Recreatie met ezels: recreatieve activiteiten zoals ezelwandelingen, kinderfeestjes e.d.

1.7 Opdrachtgever: degene die met de ondernemer de overeenkomst afsluit, dit kunnen gasten, recreanten, maar ook cliënten of ouder / verzorger zijn van een minderjarig kind, of degene die namens een ander of meerdere anderen de overeenkomst sluit.

1.8 Cliënt: degene ten behoeve van wie de werkzaamheden (begeleiding, coaching ed.) worden verricht. Indien de opdracht door een ander wordt verstrekt dan de cliënt, kan HK een schriftelijke opdracht, ondertekend door de cliënt, verlangen. Ten aanzien van bepalingen in deze voorwaarden wordt onder de opdrachtgever mede verstaan de cliënt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere boeking, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HK en opdrachtgever waarop HK deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 HK en opdrachtgever kunnen niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen met opdrachtgever en HK. Afwijkingen en / of aanvullingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HK, waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken alsmede voor medewerkers, stagiaires of vrijwilligers van HK.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HK en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervangen van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6 Indien onduidelijkheid ontstaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of zich een situatie voordoet tussen partijen die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld dan dient uitleg plaats te vinden, of de situatie beoordeeld te worden‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7 Indien HK niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HK in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Bekendmaking

3.1 HK overhandigt de algemene voorwaarden aan opdrachtgever voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst digitaal. Tevens zijn de algemene voorwaarden en huisregels van de vakantie appartementen via de website te verkrijgen en zijn bindend.

3.2 Op verzoek van de opdrachtgever licht HK de algemene voorwaarden mondeling toe.

Artikel 4 : Duidelijke informatie

4.1 Als HK de opdrachtgever informatie verschaft, doet HK dit op een voor opdrachtgever geschikt niveau.

4.2 Indien het belang van opdrachtgever of cliënt dit vereist, dient HK de betreffende informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de opdrachtgever of cliënt.

4.3 Eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie, al dan niet in het medische dossier van cliënt bij huisarts of andere zorgverleners, vallen onder de verantwoordelijkheid en rekening van de opdrachtgever en cliënt.

Artikel 5: Totstandkoming offertes, aanbiedingen en inhoud overeenkomst

5.1 Alle offertes en aanbiedingen van HK zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5.2 HK kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is HK daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HK anders aangeeft.

5.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht HK niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5.6 De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door HK aan opdrachtgever verstrekte informatie, folders, website of ander reclame materiaal zoals booking.com en airbnb.

5.7 De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen (m.n. boekingen).

Artikel 6: Tarieven, afspraken en betalingen

6.1 De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden en met de tarieven die HK hanteert, middels het aangaan van de overeenkomst, door feitelijke deelname aan een activiteit en door het betalen van het verschuldigde tarief.

6.2 Een afspraak is slechts geldig, als deze door HK schriftelijk (e-mail, sms, of anderszins /booking.com/ airbnb) is bevestigd.

6.3 Voor de betaling ontvangt opdrachtgever een duidelijke en gespecificeerde factuur op basis van de overeenkomst. De opdrachtgever of diens vertegenwoordiger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening van HK.

6.4 Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan HK toekomt.

6.5 Tariefwijzingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd.

6.6 Als de factuur niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen is voldaan, blijft de opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dat geval zal HK aan opdrachtgever een betalingsherinnering sturen. Deze betalingsherinnering dient binnen 8 dagen voldaan te worden op de rekening van HK. In de betalingsherinnering worden de incassokosten weergegeven, die verschuldigd zijn indien de opdrachtgever het factuurbedrag niet binnen deze 8 dagen heeft voldaan. Blijft opdrachtgever alsnog wederom in gebreke het factuurbedrag te voldoen, dan is opdrachtgever naast de wettelijke verschuldigde incassokosten, eveneens wettelijke rente verschuldigd. De rente zal worden verrekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat de er voldaan is aan het volledig verschuldigde bedrag. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever verhaald worden. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6.7 Bij betalingsachterstand is HK gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten, totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan tevens is het gehele dan wel het restant van het factuurbedrag terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 7: Annulering afspraken

7.1 Opdrachtgever (cliënten en recreanten met ezels) heeft het recht om een afspraak tenminste 24 uur van tevoren kosteloos te annuleren. Voor vakantiegasten geldt een annuleringstermijn tot 14 dagen kosteloos annuleren.

7.2 Indien cliënten en recreanten de afspraak in minder dan 24 uur van tevoren annuleert, dan is opdrachtgever alsnog het volledige geldende tarief aan HK verschuldigd.

7.3 Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk, per e-mail of mondeling.

7.4 Bij ziekte of overmacht kan er in overleg getreden worden over het verschuldigde bedrag.

7.5 Indien HK om enige reden is genoodzaakt om een afspraak voor begeleiding of recreatie te annuleren, dan zal HK de opdrachtgever hiervoor onmiddellijk, althans zo spoedig mogelijk na constatering hiervan op de hoogte brengen. Opdrachtgever maakt hierbij in geen geval aanspraak op enige vorm van (schade)vergoeding. De afspraak kan dan verzet worden in onderling overleg.

Artikel 8a: Incheck / uitcheck vakantieappartementen:

Inchecken: 16.00-22.00 uur (in overleg kan er mogelijk vanaf afgeweken worden).

Uitchecken: 07.00-10.00 uur (in overleg kan er mogelijk vanaf geweken worden).

Artikel 8b: Intake coaching, begeleiding en asinotherapie

8.1 Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst biedt HK opdrachtgever:

- Een gratis kennismaking m.b.t. Asinotherapie (in overleg m.b.t. tijdstip).

- Een gratis informatief gesprek van 30 minuten rondom Coaching of begeleiding individueel.

8.2 Voorts volgt een intakegesprek en wordt een begeleidingsplan opgesteld.

8.3 Indien er sprake is van begeleiding van een minderjarige dient de gezaghebbende ouder akkoord te gaan met de begeleiding en deze algemene voorwaarden en dient de ene ouder de andere op de hoogte te stellen van de begeleiding en algemene voorwaarden. In geval van beide gezaghebbende ouders dienen beide ouders akkoord te gaan met de begeleiding en deze algemene voorwaarden.

Artikel 9: Rapportage / begeleidingsplan

9.1 Het opgestelde begeleidingsplan bevat SMART doelen waaraan gewerkt gaat worden en is uitgangspunt voor de verdere begeleiding.

9.2 Indien er sprake is van een langdurig begeleidingstraject zal er na een half jaar een halfjaarlijkse rapportage gemaakt worden.

9.3 Op verzoek van opdrachtgever kan er een schriftelijk verslag gemaakt worden voor derden. Met toestemming van opdrachtgever kan dit worden meegegeven of verstuurd.

9.4 Een begeleidingstraject zal beëindigd worden door middel van een eindgesprek ter evaluatie. Dit gebeurd schriftelijk, het gaat over de toegepaste werkwijze en tevredenheid van de opdrachtgever. De evaluatie is op naam gesteld en zal worden ondertekend door de opdrachtgever.

Artikel 10a Annulering vakantie appartementen Hof Kricheleberg:

• Annulering tot 4 weken voor uw geplande verblijf is kosteloos; we hopen slechts dat u snel een nieuwe datum prikt om bij ons te verblijven.

• Annulering vanaf 4 weken voor uw geplande verblijf; wij brengen u 25% van het reserveringsbedrag in rekening

• Annulering vanaf 3 weken voor uw geplande verblijf; wij brengen u 50% van het reserveringsbedrag in rekening

• Annulering vanaf 2 weken voor uw geplande verblijf; wij brengen u 75% van het reserveringsbedrag in rekening

• Annulering vanaf 1 week voor uw geplande verblijf, wij brengen u het volledige reserveringsbedrag in rekening. Dit geldt ook bij een ‘no-show’ of het afbreken van uw verblijf bij ons.

• Voor boekingen via de websites: booking.com en Airbnb gelden de annuleringsvoorwaarden zoals aldaar beschreven.

10b: Voortzetting, ontbinding, opzegging en beëindiging van begeleiding, coaching en asinotherapie

10.1 In geval van een contract voor bepaalde tijd is voortzetting mogelijk middels het door beide partijen overeen komen en maken van een vervolgafspraak. Partijen zullen periodiek evaluatiemomenten houden, waarbij partijen in onderlinge overeenstemming bepalen hoe de begeleiding wordt voortgezet.

10.2 HK is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakomen van de overeenkomst onmogelijk is. Of indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat instandhouding van de overeenkomst niet van HK kan worden gevergd.

10.3 Indien HK tot ontbinding overgaat, kan HK niet aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van schade of kosten die daardoor zijn ontstaan.

10.4 Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is HK gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct of indirect ontstaan.

10.5 Indien de opdrachtgever zijn, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan kan HK de overeenkomst met directe ingang ontbinden. HK heeft geen verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Maar opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, is wel verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

10.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door HK, zal HK naar eigen oordeel en in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever dient deze kosten te voldoen binnen de geldende termijnen.

10.7 Indien opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken door faillissement, beslaglegging, schuldsanering etc. staat het HK vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen of de overeenkomst te annuleren, zonder dat HK aansprakelijk gesteld kan worden tot betalen van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HK op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10.8 Bij een afgesproken termijn, eindigt de overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door een van de partijen is vereist.

10.9 Ook in geval van wederzijds goedvinden tussen partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

Artikel 11: Overmacht

11.1 HK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van opdrachtgever, indien HK daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Dit geldt ook bij ziekte van HK.

11.2 Overmacht is in deze algemene voorwaarden alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop HK geen invloed uit kan oefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

11.3 HK kan in geval van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst ten opzichte van opdrachtgever opschorten voor een periode van twee maanden. Als de periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Voor zover HK ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HK gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Klachten en aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtgever is verplicht om klachten over de uitvoering van de opdracht, de begeleiding, uiterlijk twee weken na constatering mondeling en schriftelijk kenbaar te maken aan HK. HK zal vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken schriftelijk reageren op de klacht en een voorstel doen voor afhandeling van de klacht.

12.2 Komen partijen niet overeen bij Coaching, ten aanzien van de ingediende klacht, dan kan opdrachtgever zich wenden tot de beroepsvereniging waar HK bij is aangesloten. Deze is te vinden op de website.

12.3 Indien HK aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

12.4 De opdrachtgever is altijd en volledig eindverantwoordelijk voor de veiligheid alsmede de aansprakelijkheid jegens derden van alle betrokkenen in het gezelschap van opdrachtgever.

12.5 HK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van het door opdrachtgever gewenste verblijf/resultaat. Daarentegen zal HK in alle redelijkheid zijn uiterste best doen om naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, het gewenste resultaat bij de boekingen, recreatie en begeleiding, coaching en asinotherapie te bereiken. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

12.6 HK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door opdrachtgever van de inhoud van de gegeven consulten.

12.7 Indien HK aansprakelijk mocht zijn, zal deze in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag der uitkering van zijn aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval.

12.8 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een annuleringsverzekering in geval van vakantie boekingen, aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering in geval van begeleiding, coaching en asinotherapie die alle betrokkenen in aanwezigheid van opdrachtgever dekt: groep, begeleiding, leerlingen, ouders, verzorgers etc. Hiervan kan een bewijs worden verlangd.

12.9 HK is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

12.10 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HK aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HK toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. HK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.

12.11 HK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook aan persoonlijke eigendommen van opdrachtgever.

12.12 HK is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal aan persoonlijke eigendommen of letsel van opdrachtgever voor de volledige duur van het vakantie verblijf, recreatie arrangement en / of schade die is aangebracht door de ezels van HK. Dit geldt tevens voor schade dan wel letsel, veroorzaakt door valpartijen in het speeltuintje (dit is geheel op eigen risio), of valpartijen veroorzaakt door onvoorzien gedrag van de ezels voortvloeiend uit situaties waar de dieren redelijkerwijs niet op getraind kunnen worden.

12.13 Indien opdrachtgever eigendommen van HK beschadigt, dient opdrachtgever deze te herstellen. HK heeft de bevoegdheid reparaties op kosten van betreffende opdrachtgever te laten verrichten.

12.14 Opdrachtgever vrijwaart HK tegen alle aanspraken van derden op vergoeding wegens schade hoe ook genaamd, voor zover die schade voortvloeit uit of verband houdt met de aanwezigheid van opdrachtgever en haar / zijn groep.

Artikel 13: Zorgplicht en verantwoording voor de aan u toevertrouwde ezels bij recreatie met ezels

13.1 HK vertrouwt de opdrachtgever een levend dier toe en verwacht dat de begeleider de zorgplicht en verantwoording voor deze op zich neemt. Het zwaarder belasten van de ezel dan de voorgeschreven maximale 40 kg, het slaan, mishandelen wordt als onbetamelijk gedrag beschouwd.

Indien HK hierover een indicatie ontvangt op welke wijze dan ook behoudt HK het recht de ezel onverwijld van opdrachtgever, cliënt dan wel anderen behorend tot de groep terug te nemen. Alle schade of kosten hieruit voortvloeiend kunnen op opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 14: Veiligheidsmaatregelen die men in acht dient te nemen in het bijzijn van de ezels

14.1 Bij het werken met ezels gelden veiligheidsmaatregelen. Deze worden bij de offerte en overeenkomst overhandigd. Opdrachtgever dient zich daaraan te houden en is eveneens verantwoordelijk dat alle anderen zich hieraan houden. Onderdeel daarvan is het dragen van stevig schoeisel met stalen neuzen.

Artikel 15: Beeldmateriaal rondom de ezels

15.1 HK zal altijd schriftelijk toestemming vragen aan opdrachtgever voor het

maken van beeldmateriaal, betrekking hebbend op HK. Deze zullen gebruikt worden voor promotiedoeleinden van HK(website, folder, advertenties e.d.).

Artikel 16: Geheimhouding dossiervorming en informatieplicht AVG

16.1 HK is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht (begeleiding) van opdrachtgever heeft verkregen. Conform de ethische codes van de beroepsverenigingen.

16.2 HK zal van de begeleiding een dossier bijhouden op beveiligde USB stick. Opdrachtgever is gerechtigd om het dossier in te zien en hierover vragen te stellen, al dan niet in aanwezigheid van door opdrachtgever aangewezen derden. Opdrachtgever heeft tevens recht op een papieren afschrift van het dossier.

16.3 HK verstrekt zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever geen inzage gegevens over opdrachtgever aan derden. Met uitzondering van intervisie en intercollegiaal overleg, echter dan zonder naam en toenaam.

16.4 Onder derden wordt niet verstaan: Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden en de vertegenwoordiger van opdrachtgever voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.

16.5 Na afloop van de behandeling wordt het cliëntdossier 10 jaar bewaard, tenzij het dossier op schriftelijk verzoek van cliënt eerder wordt vernietigd.

16.6 Opslag van documenten op de computer is beveiligd. AVG is vastgelegd in een apart document.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

17.1 HK behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, begeleiding en hulpmiddelen in de brede zin van zijn ontwikkeld.

17.2 Alle door HK verstrekte rapportages, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de begeleiding, coaching en asinotherapie en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HK worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 18: Slotbepalingen, recht / geschillen

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HK partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft.

18.2 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die HK dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door opdrachtgever verschuldigde bedragen komen ten laste van opdrachtgever.

18.3 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, waaronder HK ressorteert.

Artikel 19: Vindplaats en wijziging voorwaarden

19.1 Deze voorwaarden zijn vermeld op de website van HK en zijn altijd op te vragen bij HK.

19.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijd van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met HK.

19.3 HK deponeert haar Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel.


website templates free download

Copyright (c) 2020  Hof Kricheleberg