PRIVACYVERKLARING HOF KRICHELEBERG (mei 2018, herzien 2020) 

Dit is de Privacyverklaring van vakantie appartementen / studio’s Hof Kricheleberg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 58416153  door Marielle Colen en Serve Sleijpen, Stevensweg 10 te Bocholtz (bereikbaar onder nummer 06-49688898 of info@hofkricheleberg.nl verder te noemen als Hof Kricheleberg. We kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Deze versie is gemaakt in mei 2018.

Hof Kricheleberg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons, omdat u bij ons een vakantie accommodatie geboekt heeft.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hof Kricheleberg houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen (middels website en exemplaar in de vakantiestudio) en deze respecteren.

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Uw boeking vormt de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens.

 

Wie verwerkt persoonsgegevens binnen Hof Kricheleberg?

Persoonsgegevens worden binnen Hof Kricheleberg verwerkt door:

• De eigenaren van Hof Kricheleberg: Marielle Colen en Serve Sleijpen

Doelstellingen verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van uw boeking worden door Hof Kricheleberg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• De persoonsgegevens zijn van belang voor de zakelijke overeenkomst die wij met onze gasten sluiten. Ook zijn er fiscale verplichtingen in dit opzicht (aangifte en verantwoording toeristenbelasting, inkomstenbelasting etc) die wij bij de wet tenminste 7 jaar moeten kunnen verantwoorden tegenover de belastingdienst.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hof Kricheleberg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Naam;

• Voornaam;

• Geslacht;

• Geboortedatum;

• Nationaliteit;

• Telefoonnummer;

• Mobiel nummer;

• E-mailadres;

Verwerking door derden

Reserveringsgegevens kunnen indirect (via Booking.com of Airbnb) bij ons binnengekomen zijn. In de daaropvolgende communicatie vermelden wij in het bezit te zijn van deze gegevens en verwijzen wij naar onze privacyverklaring. Voor deze gegevens gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen.

Hof Kricheleberg is wettelijk verplicht naamsgegevens, geboortedatum en nationaliteit en datum verblijf te verzamelen en door te geven aan de gemeente Simpelveld ivm afdracht toeristenbelasting.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt zoals hierboven beschreven. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Hof Kricheleberg tijdelijk opgeslagen (gedurende uitsluitend en niet uitgebreider dan nodig bewaard). Voor de financiële administratie (nachtregister, boekhouding en wettelijke verplichting belastingdienst) gedurende 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• De eigenaren van Hof Kricheleberg, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

• We hanteren een beleid van gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;

• Hof Kricheleberg maakt geregeld back-ups van de digitaal vastgelegde persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Eventuele toekomstige medewerkers van Hof Kricheleberg met inzage- en/of bewerkingsrechten van de persoonsgegevens zullen worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hofkricheleberg.nl

Sociale media

Met betrekking tot onze Sociale Media pagina's (Facebook) gelden de aldaar in de gebruiksvoorwaarden omschreven privacy voorwaarden, met dien verstande dat wij van onze kant de privacy waar mogelijk hebben gemaximaliseerd zover als onze persoonlijke instellingen van deze media dit toelaten.

Rechten omtrent uw gegevens U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hofkricheleberg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Toestemming Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Hof Kricheleberg, Marielle Colen en Serve Sleijpen, Stevensweg 10, 6351AV Bocholtz, info@hofkricheleberg.nl 06-49688898


PRIVACY & DOSSIERVOERING Begeleiding (Versie mei 2018, herzien 2020)

Dit is de privacyverklaring van Hof Kricheleberg individuele begeleiding, coaching en asinotherapie ingeschreven bij de KvK te Roermond onder nummer 58416153 door Marielle Colen, Stevensweg 10 te Bocholtz (bereikbaar onder nr 06-49688898 of mejcolen@gmail.com). Hof Kricheleberg kan deze privacyverklaring aanpassen. Deze versie is gemaakt in mei 2018. In deze privacyverklaring wil Hof Kricheleberg heldere en transparante informatie geven over hoe Hof Kricheleberg omgaat met jouw persoonsgegevens. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die in verband gebracht kunnen worden met jou. Je deelt persoonsgegevens met Hof Kricheleberg omdat je begeleiding krijgt.

Privacy waarborgen.

Hof Kricheleberg gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Hf Kricheleberg houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat Hof Kricheleberg in ieder geval jouw persoonsgegevens verwerkt met het doel waardoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Hof Kricheleberg maakt een dossier (papieren en digitaal) van jou aan over de begeleiding die je ontvangt. Wanneer je een (zorg)overeenkomst met Hof Kricheleberg tekent voor begeleiding geef je toestemming om dit dossier aan te maken.

Welke bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Gegevens worden zowel op papier als digitaal bewaard in een papieren en elektronisch cliëntendossier middels een beveiligde USB Stick. Het papieren dossier en het digitale dossier krijg je echter mee naar huis. Dit blijft NIET in het bezit van Hof Kricheleberg.

Hierin staan de volgende gegevens:

• Persoonlijke gegevens, zoals voornaam en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en emailadres.

• De hulpvragen waarmee men bij aanvang is gekomen (eventueel samen met de gemeente (WMO) opgesteld)

• Het plan van aanpak.

• Evaluatieverslagen waarin beschreven staat welke hulp er is verleend en wat de resultaten daarvan zijn: evaluatie- of eindverslagen

• Informatie van anderen, bijvoorbeeld medische gegevens of schoolgegevens.

Telkens bij een evaluatie en het maken van een factuur neem je de stick mee en wordt vandaar uit gewerkt. Zodoende blijft geen digitale info bij Hof Kricheleberg staan.

Waarom persoonsgegevens nodig

Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor een professionele uitvoering van de begeleiding. Alleen je voornaam, email adres en telefoonnummer zal bij Hof Kricheleberg blijven omdat dit noodzakelijk is voor contactmomenten en het afhandelen van de betaling.

Rechten

• je hebt het recht om het dossier op je USB stick in te zien; kopieën van gegevens uit het dossier te krijgen.

• het recht om de persoonsgegevens die Hof Kricheleberg verwerkt te wijzigen indien deze feitelijk onjuist zijn.

• het recht op beperking van de verwerking: het recht om Hof Kricheleberg  te vragen om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.

• het recht op een menselijke blik bij besluiten die over jou gaan (profilering).

• het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

• het recht op geheimhouding (geheimhoudingsplicht van de hulpverlener).

• het recht op dataportabiliteit (dit gebeurt door het overhandigen van papieren en digitale gegevens aan jou). Het recht om de door jou aan Hof Kricheleberg aangeleverde persoonsgegevens over te dragen in een digitaal gang- baar formaat zoals Word of Xls.

• het recht op vergetelheid: Het recht om online ‘vergeten’ te worden

Inzage in je persoonsgegevens

Als je 12 jaar of ouder bent mag je het dossier zelf lezen en de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) (als de jongere nog geen 16 jaar is) en eventueel de gezinsvoogd.

Je hebt ten allen tijden inzage in je persoonsgegevens middels je papieren dossier en je USB dossier. Mocht je dit samen met Hof Kricheleberg willen bespreken dan kun je daarvoor een afspraak maken.

Delen met derden

De door jou verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij jij (ouders/wettelijke vertegenwoordigers en/of jongeren vanaf 12 jaar) er uitdrukkelijk toestemming voorgeeft. Daarvoor zal ik een toestemmingsverklaring laten ondertekenen.

Bewaartermijn

Na afsluiting van de coaching/hulpverlening blijven gegevens (zoals rapportages en overeenkomsten) bij jou. Ze worden niet bewaard bij Hof Kricheleberg. Voor de financiële administratie is Hof Kricheleberg verplicht om enkele gegevens te bewaren voor een termijn van 7 jaar (te denken valt aan facturen).

Beveiliging

Hof Kricheleberg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang e.d. tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mejcolen@gmail.com.

Klachtenregeling

Hof Kricheleberg wil graag dat haar cliënten tevreden zijn over de begeleiding die ze ontvangen. En staat daarom open voor commentaar en klachten, zodat Hof Kricheleberg ervan kan leren en verbeteren.

KLACHTENREGELING

BEN JE NIET TEVREDEN OVER DE ONTVANGEN COACHING/BEGELEIDING VAN Hof Kricheleberg?

Hof Kricheleberg wil graag dat haar cliënten tevreden zijn over de coaching/begeleiding die ze ontvangen. En staat daarom open voor commentaar en klachten, zodat Hof Kricheleberg ervan kan leren en verbeteren.

Ben je niet tevreden, vertel het dan. Dit kan schriftelijk of mondeling.

Komen we er niet samen uit, dan kun je de coaching/begeleiding beëindigen.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

css templates

Copyright (c) 2020 Hof Kricheleberg